O projektu

 • Registrační číslo projektu:  CZ.1.05/3.2.00/12.0232
 • Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • Název projektu: STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj
 • Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2013
 • Celkové způsobilé výdaje: 55 073 092 Kč
  • Strukturální fond: 46 812 128 Kč
  • Státní rozpočet: 8 260 964 Kč 

Partneři:

 • Biologické centrum v.v.i.
 • Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (SVK)
 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
 • Technická univerzita Liberec
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita J. E. Purkyně
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • Ústav globální změny
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni

Hlavním cílem projektu je zajistit prostřednictvím kvalitních informačních zdrojů optimální podmínky pro rozvoj aktivit v oblasti výzkumu a vývoje ČR. Informačně podpořeny budou zejména tyto obory z oblasti STM:

 • molekulární biologie,
 • biotechnologie,
 • energetické zdroje,
 • materiálový výzkum

s přesahem do širší oblasti chemie a chemických technologií.

Podpora práce vědců, vědeckých a výzkumných týmů všech zúčastněných organizací napomůže kvalitnější produkci vědecko-výzkumné práce a přispěje tak ke zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti české vědy v mezinárodním kontextu.

Specifické cíle projektu:

 • Zpřístupnění plnotextových vědeckých informačních zdrojů (zpřístupněním prestižních kolekcí EIZ vědecké komunitě i širší odborné veřejnosti. Důraz bude kladen zejména na plnotextovou dostupnost vybraných zdrojů. Pečlivou volbou kolekcí si projekt klade za cíl informačně zabezpečit výše uvedené vědní obory a vytvářet podmínky pro kvalitní výsledky VaV.)
 • Podpora dostupnosti a sdílení zdrojů pro širší odbornou veřejnost (zapojením vědeckých knihoven a rovnoměrným geografickým rozdělením zúčastněných institucí v celé ČR s výjimkou Prahy a celkovým počtem obsloužených uživatelů větším než 250 tisíc)
 • Technická podpora efektivního využívání elektronických informačních zdrojů (prostřednictvím moderního  a uživatelsky přívětivého prostředí včetně nepřetržité dostupnosti kdykoliv a kdekoliv).   
 • Informační podpora efektivního využívání elektronických informačních zdrojů (prostřednictvím profesionální informační podpory a důkladné propagace výsledků projektu)

Klíčové výstupy a výsledky definovaných cílů

 • Přístup k plnotextové databázi ProQuest STM Package pro řešitele a partnery (18 institucí)
 • Pořízená databáze dostupná pro řešitele a všechny partnery projektu (18 institucí)
 • Funkční Discovery systém s centrálním indexem pro moderní přístup k informačním zdrojům
 • Realizace pracovních setkání a školení realizačního projektového týmu
 • Realizace školení pro knihovny a uživatele partnerů projektu
 • Webové stránky projektu